آپلود ویدیو
سازمان نظام مهندسین کشور

سازمان نظام مهندسین کشور

ایران

QR کد
0 پسندیده شده
0ویدیوهای دیده شده
0ویدیوهای منتشر شده
مقايسه سير تحول وضع قوانين نظام مهندسي, از اولين آنها, يعني قانون نظام معماري و ساختماني, مصوب خرداد 1352 و اصلاحات بعدي آن, مصوب شهريور 1356; تا قانون نظام مهندسي ساختمان , مصوب 1371, كه 2 سال براي اجراي آزمايشي آن مدت تعيين شده بود; و سرانجام قانون حاضر, يعني نظام مهندسي و كنترل ساختمان, مصوب اسفند 1374, به خوبي نشان مي دهد كه انتظارات از جامعه مهندسي كشور, طي 10 سالي كه از تشكيل سراسري سازمانهاي نظام مهندسي مي گذرد, چه دگرگوني بزرگ و تكامل سريعي از سر گذرانده است. علاوه بر وسعت انتظارات به تعويق افتاده اي كه جامعه از مهندسان دارد, اين تحول سريع همچنين نشان دهنده ظرفيت نهفته و در حال شكوفائي مهندسان كشور و براي گذر جهشي از مراحل متعددي است كه تشكل و انتظام بخشي نيروهايش نيازمند آن است.rnrnمقصود از وضع اولين قانون تنها ايجاد سازمان, آن هم در قالب اهدافي بسيار محدود بود و در زمينه اصول فني و قواعد و نظامات ساختماني, فقط در يكي از مواد به نحوي كلي و مجمل, ذكري به ميان آمده بود. تجربه اولين دوره تشكيل سازمانها در كشور, كه با شور و هيجان زائد و الوصفي, از سال 1370, آغاز شد و برگزاري نخستين كنگره سراسري سازمان ها را در پي داشت, زمينه ساز تهيه قانون آزمايشي مصوب 1371 گرديد. قانون آزمايشي حيطه وظايف سازمان ها را گسترش داد و صراحتا از مقررات ملي ساختماني و ترتيبات كنترل نام برد.rnrnدومين دوره تشكيل سازمانها, بر اساس قانون آزمايشي, كه استان تهران را نيز, با بيش از نيمي از جمعيت محصلان كشور تحت پوشش خود قرار داد, نقشها و تواناي هاي نيروي متشكل مهندسان را, بيش از پيش به نمايش گذاشت. هم دولت و هم خود جامعه مهندسي به نقش نامحدود تشكل و انضباط حرفه اي در خلق ظرفيت هاي جديد كمي و كيفي پي بردند و اشتياق خود را به استفاده از اين نقش ابراز كردند. اين آگاهي تازه, در روند تكامل تجارب توسعه و نوسازي فني و اقتصادي كشور. همزمان بود با احساس نياز به تجديد نظري اساسي در درك ماهيت و ارزش كار مهندسي و توجه به عناصر خلاقيت و كارآفريني, يعني همان نيروي لايزال و تمام نشدني ايجاد كننده توسعه و حافظ و نگهبان منابع كمياب مادي و طبيعي.rnrnقانون موجود نظام مهندسي و كنترل ساختمان, كه با الهام از روح حاكم بر اين مرحله از تاريخ توسعه و نوسازي ميهن اسلامي ما تهيه شده, به كمك آئين نامه جامع و مشروحي كه با بهره گيري از تجارب همه صاحب نظران و مجامع حرفه اي و مخصوصا سازمانهاي نظام مهندسي تدوين گرديده, اكنون زمينه آن را فراهم كرده است كه :rnrnنه تنها مهندسان سراسر كشور, كه در راس هرم فني و مهارت هاي سازندگي و آبادگري قرار دارند و صاحبان مهارت هاي فني واقع در سطوح مياني, بركه فراتر از آنها كليه كارگران فني اين بخش نيز متشكل شوندrnو به بركت اين تشكل, حيثت و اعتبار اجتماعي و فرهنگي شايسته يك جامعه حرفه اي مولد ثروت و رفاه و دانش و هنر را به دست آوردrnو مسئوليت بزرگ مراقبت از ايمني, بهداشت و آسايش محيط هاي مسكوني و مديريت خردمندانه توسعه سالم و دلپذير و مجهز فضاي زيست و فعاليت هاي جامعه را, كه به دست مهندسان طراحي, ساخته و آماده مي شود, با بصيرت علمي و احساس تعهد اجتماعي به عهده گيردrnو سرانجام , در را ه ارتقاي توان سازندگي و مشاركت در طرح هاي آباداني و نوسازي ملي و منطقه اي و عرصه شايستگي ها و نوآوري هاي فني و مديريتي در ميدان هاي رقابت بين المللي گام بردارند.rnمن الله التوفيق و عليه التكلانrnrnتصويب نامه هيئت وزيرانrnrnآشنايي با سازمان نظام مهندسي ساختمانrnrnسازمان نظام مهندسي ساختمان ، براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 به منظور تامين مشاركت هر چه وسيع تر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف قانون مذكور تاسيس شده است .rnrn اين سازمان داراي واحدهاي استاني است و سازمان هر استان از نظرحقوقي داراي شخصيت مستقل است . اركان سازمان عبارت است از سازمان استان ها ، هيات عمومي ، شوراي مركز ، رئيس سازمان و شوراي انتظامي . بrnrnراي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشته هاي اصلي مهندسي شامل معماري ، عمران ، تاسيسات مكانيكي ، تاسيسات برقي ، شهر سازي ، نقشه برداري و ترافيك باشند ، ضروري است . در حال حاضر كليه استانهاي كشور داراي سازمان هستند . اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان استان كه در واقع مهم ترين بخش وظايف سازمان استان محسوب مي شود بشرح زير است :rnrnبرنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش هاي اسلامي در معماري و شهرسازي .rnبرنامه ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مربوط به آن .rnارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخش هاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاه هاي علمي ، فني ، آموزش و انتشارات .rnهمكاري با مراجع مسؤول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرح هاي جامع تفصيلي وهادي در شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست .rnنظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح ها و فعاليت هاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريقمراجع قانوني ذيصلاح .rnمشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليت هاي حوزه هاي مشمول اين قانون .rnدفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليت هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرح هاي ارزشمندrnتنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسؤول در بخش ساختمان و شهر سازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني .rnكمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين ، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها.rnكمك به ارتقاي كيفيت طرح هاي ساختماني ، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست ، شركت در كميسيون ها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اينگونه طرح ها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرح هاي ياد شده ، با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان .rnارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است .rnهمكاري با مراجعه استان در هنگام بروز انواع سوانح و بلاياي طبيعي .rnتائيد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي .rnمعرفي نماينده هيات مديره سازمان استان براي عضويت در كميسيون هاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاي سازمان .rnتهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي .rnساير مواردي كه در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تعيين شده است .
ارتباط با ما
دنبال کننده ها

شبکه تصویری وی صما

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

پیوندهای مفید

قوانین

وبلاگ

آموزش

آخرین اخبار و اتفاقات ویژه در ایمیل شما، فقط کافیست ایمیل خود را وارد کنید.

مسئولیت محتوای ویدیو ها با منتشر کننده آن است و وی صما مسئولیتی نسبت به آن ندارد