آپلود ویدیو
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

ایران

QR کد
0 پسندیده شده
0ویدیوهای دیده شده
0ویدیوهای منتشر شده
هيات وزيران در جلسه مورخ 3/7/1379 بنا به پيشنهاد شماره 21538/100 مورخ 13/11/1376 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (28) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب 1374 – آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردانهاي فني را به شرح زير تصويب نمود : rnrnآيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردانهاي فني rnrnماده 1 rnبه منظور انتظام و انسجام امور حرفه اي كاردانهاي فني ( موضوع ماده 26) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه منبعد در اين آئين نامه كاردان ناميده ميشود. شاغل در رشته هاي معماري، شهرسازي،عمران، تاسيسات برقي، نقشه برداري، ترافيك، و رشته هاي مرتبط با آن و همچنين ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه اي مذكور و بالا بردن كيفيت خدمات آنها، در تهران و در مراكز استانهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مي كند. كانون كاردانهاي فني ساخحتمان كه از اين پس در اين آئين نامه به اختصار كانون ناميده مي شود، تشكيل مي گردد. rnrnماده 2 rnكانون داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط به موسسات غير انتفاعي مي باشد و مي تواند در شهرستانها ي تابع هر استان داراي شعبه يا نمايندگي باشد. rnrnماده 3 rnبراي تشكيل كانون هر استان وجود حداقل 30 نفر كاردان فني در رشته هاي مذكور در ماده (1) اين آئين نامه يا مرتبط با آن ضروري است. rnrnماده 4 rnبراي عضويت در كانون احراز شرايط زير لازم است : rnالف – دارا بودن مدرك كارداني (فوق ديپلم ) در رشته هاي موضوع ماده يك آئين نامه. rnب- نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت. rnپ – ساكن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، به طوري كه فعاليت حرفه اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد. rnت- پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق عرفه هاي مصوب مربوط. rnث – تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور. rnrnماده 5 rnبه منظور تشكيل كانون در هر استان، وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف است حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب ا ين آئين نامه اقدام به انتشار آگهي هاي لازم و ثبت نام واجدين شرايط و صدور كارت عضويت موقت بنمايد. rnrnماده 6 rnدر هر استان كه تعداد متقاضيان واجد شرايط به حد نصاب مقرر رسيد وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با رعايت مواد آتي اقدام به برگزاري انتخابات اولين هيات مديره كانون خواهد كرد. rnدر دوره هاي بعدي، برگزاري انتخابات توسط هيات مديره كانون با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به شرح مندرج در مواد آتي اين آئين نامه صورت خواهد گرفت. rnrnماده 7 rnپس از پايان برگزاري اولين انتخابات كانون هر استان شروع به كار كرده و از آن پس وظايف عضو گيري و صدور كارت عضويت براي اعضاي موجود و آتي و انجام ساير وظايف و تكاليف مربوطه با رعايت مفاد اين آئين نامه به عهده هيات مديره كانون خواهد بود. در دوره هاي بعد نيز به محض تائيد انتخابات از طرف هيات نظارت، هيات مديره سابق موظف است كليه اسناد، مدارك، دفاتر، اموال و دارايي كانون را رسماً طي صورتجلسه ا ي به هيات مديره جديد تحويل نمايد. rnrnماده 8 rnهر متقاضي نميتواند به طور همزمان عضويت بيش از يك كانون را دارا باشد. rnrnماده 9 rnدر موارد زير عضويت اعضاء قطع مي شود و در هر زمان، عللي كه موجب قطع عضويت شده برطرف شود، بنا به تقاضا ي كتبي متقاضي عضويت او تجديد خواهد شد. rnالف - « استعفا » از عضويت كانون. rnب - « اخراج » از كانون به موجب حكم شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان. rnپ – سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (4) اين آئين نامه. rnrnماده 10 rnدر استانهايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد متقاضيان واجد شرايط با عدم ضرورت، كانون تشكيل نمي شود، به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي متقاضيان حوزه آن استان مي توانند به عضويت كانون استان مجاوري كه تشكيل و رسميت يافته پذيرفته شوند. rnrnماده 11 rnاركان كانون متشكل است از : rnالف – مجمع عمومي. rnب- هيات مديره. rnج- شوراي رابط. rnد – بازرس. rnه – كميته انتظامي.rn
ارتباط با ما

شبکه تصویری وی صما

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

پیوندهای مفید

قوانین

وبلاگ

آموزش

آخرین اخبار و اتفاقات ویژه در ایمیل شما، فقط کافیست ایمیل خود را وارد کنید.

مسئولیت محتوای ویدیو ها با منتشر کننده آن است و وی صما مسئولیتی نسبت به آن ندارد